بهران توربین SP-1

 

بهران توربین SP-1، روانکار مخصوص انواع توربین ها و توربو کمپرسورها است که نیازمند روغنی با قابلیت کارکرد در دماهای پایین هستند.

 • مزیت ها
 • پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
 • محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی، خوردگی
 • قابلیت کارکرد در دماهای پایین
 • جدا پذیری عالی روغن از آب
 • ALSTOM HTGT 90117
 • DIN 51515 PART 1
 • DIN 51515 PART 2
 • GEK-32568C
 • ISO VG 100
 • ISO VG 150
 • ISO VG 32
 • ISO VG 46
 • ISO VG 68
 • VG 56
جدول مشخصات
مشخصات فيزيكی-شيميايی

گرانروی 

100°C 40°C

cSt

شاخص گرانروی

 نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسيته 

15°C

Kg/m³

روش آزمون ASTM
D445
ASTM
D2270
ASTM
D92
ASTM
D97
ASTM
D4052
بهران توربین SP-1 32 32      5 104 204 30- 865
بهران توربین SP-1 46 7       46 104 218 30- 870
بهران توربین SP-1 56 7.7      56 100 230 30- 872
بهران توربین SP-1 68 68      8.6 96 232 30- 878
بهران توربین SP-1 100 100      11 95  240 27- 882
بهران توربین SP-1 150 150      15 101 244 21- 883