بهران نیرو

 

 بهران نيرو، ضديخ با پایه اتیلن گلیکول و حاوی مواد افزودنی برای مصرف در سيستم خنک كننده نيروگاه های گازی، بخار و سيكل تركيبی معادل توصيه می شود.

 

مزیت ها

  • محافظت کلیه قطعات سیستم خنک کننده در برابر خوردگی و زنگ زدگی
  • سازگاری با آلاستومرها
  • بالا بردن نقطه جوش سیال خنک کننده
  • پایداری شیمیایی عالی

بهران نیرو در بسیاری از نیرو گاه های کشور معادل  Antifrogen N مصرف می شود.

جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

نقطه انجماد

محلول 50%

نقطه جوش

محلول 50%

قليایيت
ذخیره میلی لیتر

pH محلول 50%
با آب مقطر

دانسيته 
15°C

kg/m³

روش آزمون ASTM
D1177
ASTM
D1120
ASTM
D1121
ASTM
D1287
ASTM
D1298
بهران نيرو  37- 105 26 8 1139