بهران محافظ 324،326

 

بهران محافظ 324 و 326، برای محافظت از قطعات فلزی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی، طی مراحل ساخت و انبارداری پیشنهاد می شود. این محصولات به روش غوطه وری گرم ( Hot Dip ) استفاده می شوند.

جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی- شيميايی

ظاهر

عدد صابونی شدن

mg KOH/g

 نقطه اشتعال

 نقطه بسته شدن

دانسيته 

15°C

kg/m³

روش آزمون بصری ASTM D94 ASTM D92 ASTM D937 ASTM D4052

بهران محافظ 324

نیمه جامد - قهوه ای 4 218 64 880

بهران محافظ 326

نیمه جامد - قهوه ای تیره 4 218 55 895