بهران محافظ 337،339،623

 

بهران محافظ 337،339،623، برای محافظت از قطعات و سطوح داخلی موتورهای بنزینی و دیزلی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی طی مراحل ساخت، انبارداری و حمل و نقل پیشنهاد می شود.

جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی- شيميايی

گرانروی 

100°C 40°C

cSt

شاخص گرانروی

 نقطه اشتعال

 نقطه ریزش

دانسيته 

15°C kg/m³

روش آزمون ASTM D445 ASTM D2270 ASTM D92 ASTM D97 ASTM D4052

بهران محافظ 337

30       5 100 196 12- 874

بهران محافظ 339

150     13 90 218 12- 895

بهران محافظ 623

117     12 90 250 12- 895