بهران محافظ 391،392

 

بهران محافظ 392 و 391، برای محافظت از قطعات فلزی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی طی مراحل انبار داری کوتاه مدت در محیط بسته پیشنهاد می شود.

جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی- شيميايی

گرانروی

100°C 40°C

cSt

شاخص گرانروی

 نقطه اشتعال

 نقطه بسته شدن

دانسيته 

15°C kg/m³

روش آزمون

ASTM D445

ASTM D2270

ASTM D92

ASTM D97

ASTM D4052

بهران محافظ 391

3.2

-

80

 

827

بهران محافظ 392

1.87

-

46

 

808