بهران کولنت

بهران کولنت،  سیال خنک‌کننده آماده مصرف مخصوص خودروهای بنزینی و دیزلی سبک است که با پایه
اتیلن گلیکول و مواد افزودنی بازدارنده از خوردگی مناسب فرموله شده و عاری از آمین و فسفات است.

این محصول با غلظت 50 درصد حجمی با آب مناسب رقیق گردیده و باید بصورت خالص در رادیاتور ریخته شود.

مزیت ها

  • انتقال حرارت موثر
  • محافظت کلیه قطعات سیستم خنک‌کننده در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی
  • دمای انجماد پایین و دمای جوش بالا
  • پایداری شیمیایی عالی
  • سازگاری با الاستومرها

 

جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

نقطه انجماد

محلول 50%

نقطه جوش

محلول 50%

قليایيت
ذخیره میلی لیتر

pH محلول 50%
با آب مقطر

دانسيته در
15°C

kg/m³

روش آزمون ASTM
D1177
ASTM
D1120
ASTM
D1121
ASTM
D1287
ASTM
D1298
بهران کولنت  37- 109 1.6 8 1068