روغن های موتور

لیست دسته بندی های زیر مجموعه روغن های موتور
روغن‌های موتور خودروهای بنزينی
روغن‌های موتور خودروهای بنزينی
روغن‌های موتور خودروهای ديزلی
روغن‌های موتور خودروهای ديزلی
روغن های موتور ریلی
روغن های موتور ریلی
روغن های موتور دریایی
روغن های موتور دریایی
روغن‌های موتور گازسوز و دوگانه سوز
روغن‌های موتور گازسوز و دوگانه سوز
روغن های موتور ثابت صنعتی
روغن های موتور ثابت صنعتی
لیست محصولات:
بهران بندر ویژه
بهران بندر ویژه
بهران بندر ویژه

سطوح کیفیت
 • API CF
 • ISIRI 11378
بهران بندر
بهران بندر
بهران بندر

سطوح کیفیت
 • API CD
 • ISIRI 1342
بهران شهاب
بهران شهاب
بهران شهاب

سطوح کیفیت
 • API CD
 • ISIRI 1342
بهران قدرت
بهران قدرت
بهران قدرت

سطوح کیفیت
 • API CD
 • ISIRI 1342
 • MIL-L-45199B
بهران صحرا
بهران صحرا
بهران صحرا

سطوح کیفیت
 • API SC/CC
 • ISIRI 585
بهران کویر
بهران کویر
بهران کویر

سطوح کیفیت
 • API CC
 • ISIRI 585
بهران لوکوموتیو و بهران لوکوموتیو ویژه
بهران لوکوموتیو و بهران لوکوموتیو ویژه
بهران لوکوموتیو و بهران لوکوموتیو ویژه

سطوح کیفیت
 • API CD
بهران لوکوموتیو BM
بهران لوکوموتیو BM
بهران لوکوموتیو BM

سطوح کیفیت
 • API CF
 • G.E. Generation 4 Long Life
 • LMOA** generation 5
بهران پاک CNG
بهران پاک CNG
بهران پاک CNG

سطوح کیفیت
 • API SN
بهران صبا
بهران صبا
بهران صبا

سطوح کیفیت
 • API SG/CD
 • ISIRI 3785
بهران گاز سوز VEM
بهران گاز سوز VEM
بهران گاز سوز VEM

سطوح کیفیت
 • (MAN 3271-1 (Approved
 • API CF-4
بهران مارین TPEO
بهران مارین TPEO
بهران مارین TPEO

سطوح کیفیت
 • API CF