همایش ها

نقش کنترل های داخلی اثر بخش در ارزش افزایی دستگاه های اقتصادی تحت پوشش
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ نقش کنترل های داخلی اثر بخش در ارزش افزایی دستگاه های اقتصادی تحت پوشش

حضور واحد حسابرسی داخلی شرکت نفت بهران در همایش ”نقش کنترل های داخلی اثر بخش در ارزش افزایی دستگاه های اقتصادی تحت پوشش“