تاریخچه HSE

از ابتدای فعالیت شرکت نفت بهران دو واحد به نام واحد بهداری و ایمنی و آتش نشانی مشغول به کار بوده است که مدیریت عامل تغییر ساختار سازمانی مدیریت HSE را در دستور کار قرار داد برای استقرار نظام مدیریت HSE کار كارشناسی و تخصصی با بررسی های دقیق نتايج تجربيات شرکت های نفتی و مشابه توسط مشاوره انجام گرفت که به ترتیب بررسی منابع و نيروی انسانی، ساختار سازمانی همچنين تسهيلات مورد نياز، دستور كار قرار گرفت و در سال 1393 اولين نمودار چارت سازمانی HSE تهیه شد از آن پس تاكنون پالایشگاه و تمامی شركت های تابعه در راستای اهداف و خط و مشی تعيين شده حركت نموده و با تلاش فراوان سعی بر انجام فعاليت ها و وظايف بر اساس روش های اجرایی و دستورالعمل های HSE تهيه گرديد.

مديريت HSE شركت نفت بهران، در ادامه سياست های اين شركت برای رسيدن به استاندارد های جهانی صنايع نفتی معتبر، توسعه پايدار، توليد روزآمد و خدمت مطلوب و به منظور تغيير نگرش و اصلاح ديدگاه های سنتی نسبت به حادثه در مجموعه خود تشكيل شده است. اين تشكيلات هر چند كه بسيار جوان و نوپا است، ليكن در دوره فعاليت كوتاه خود كارنامه ای پربار و تأثيری قابل توجه در مجموعه های عملياتی بر جا گذاشته است. با نگاهی مختصر به عملكرد اين مديريت می توان به ژرفای تأثيرات كمّی و كيفی آن در ارتقاء سطح سلامت، ايمنی و بهداشت شرايط زيست محيطی مجموعه پالایشگاه و شرکت های تابعه پی برد.

سيستم مديريت HSE با ايجاد بستر فرهنگی خلاق، نگرشی نو و سيستماتیک در راستای توسعه پايدار و كرامت انسان، به طور يكپارچه و با همگرایی نيروهای انسانی، امكانات و تجهيزات که با استفاده از سيستم آموزش كارآمد، مميزی های دوره ای، ارزيابی و بهبود مستمر موجب حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محيط و افزايش اثرات مطلوب آن از طريق تأمين ايمنی همه جانبه كليه كاركنان، تجهيزات و تأسيسات و به حداقل رساندن حوادث و آسيب های ناشی از كار از طريق كنترل يا حذف شرايط نا ايمن و ارتقاء سطح سلامت در كلیه سطوح سازمان و همچنين صيانت از محيط زيست به عنوان سرمايه بشريت می گردد.

شرکت نفت بهران به عنوان صنعتی استراتژیک در كشور، همواره در استفاده از معيارها و استانداردهای معتبر جهانی و به روز نمودن نظام های مديريتی پيشگام بوده و بر اين اساس از حداكثر توان خود برای ايجاد محيط های كاری سالم و توسعه پايدار بهره گيری می نمايد. نظام مديريت يكپارچه بهداشت، ايمنی و محيط زيست در شرکت نفت بهران مسير دستيابی به اهداف را كه همانا ايجاد محيط های كاری بدون حادثه، بدون آسيب و بدون آلاينده زيست محيطی است، فراهم می نماید.