رسالت شرکت

چشم انداز شرکت:

  سازمانی خلاق، نوآور و مسئولیت پذیر با برند خوشنام جهانی در تولید و عرضه روانکارها و محصولات تخصصی شیمیایی

 

ماموریت شرکت:

شرکت نفت بهران به عنوان رهبر بازار روانکارها در ایران، با اتکا به  سرمایه انسانی و فناوری روز  و با حضور موثر در بازارهای منطقه ای و توسعه کسب و کار، متعهد به ارزش ها و باورهای حرفه ای،  ارزش آفرینی برای مشتریان  و حفظ منافع  ذینعفان است.

 

 

اهداف شرکت:

  • حفظ رهبری بازار و پیشتازی در عرضه محصولات جدید روانکارها در کشور
  •  ارتقاء جایگاه برند بهران در بازارهای داخلی و منطقه ای
  •  رشد صادرات برند محور
  • ارتقاء سطح ارزش آفرینی فرآیندها
  • پیشتازی در محصولات جدید، تخصصی و دانش بنیان