بهران کویر

 

بهران کویر، روغن‌ موتور دیزلی تک درجه ای با پایه معدنی است که مناسب برای روانکاری موتور های دیزلی غير سوپر شارژ است که در شرايط عملیاتی متوسط تا سخت کار می کند.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب، تهیه می شود.

 

  • API CC
  • ISIRI 585
  • SAE 40
  • SAE 50
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی- شيميايی

 

گرانروی 
100°C

cSt

شاخص گرانروی

 

نقطه اشتعال

نقطه ريزش

دانسیته 
15°C

kg/m3

قليایيت

mg KOH/g

 

روش آزمون ASTM
D445
ASTM
D2270
ASTM
D92
ASTM
D97
ASTM
D1298
ASTM
D2896
بهران كوير 40 14.8 83 240 12- 910 7.2
بهران كوير 50 19.5 88 250 -9 913 7.5