بهران برش

 

بهران برش، برای کاربرد در عملیات برش و تراش آلیاژهای فولادی، فلزات نرم و رنگی که برای آن ها درجه بالایی از صافی سطح قطعه، مورد نظر است، تولید می شوند.در آب نامحلول هستند و به صورت خالص در عملیات برش و تراش به کار می روند.

جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی- شيميايی

گرانروی cSt

40 °C

دانسیته

15°C

kg/m3

نقطه اشتعال

°C

ترکیبات موثر

روش آزمون ASTM D445 ASTM D4052 ASTM D92  سولفور غیرفعال   سولفور فعال ترکیبات کلر روغن چرب
بهران برش 11 24 874 190 - - + -
بهران برش 12 27.5 876 188 - - + +
بهران برش 15 32 895 204 + - + -
بهران برش 33 21 875 188 + + - +
بهران برش 34 35 884 174 - + + +
بهران برش 36 34.5 895 210 + + + -
بهران برش 53 39 886 210 - - + +