بهران هيدرولیک H

 

بهران هیدرولیک H، روغن مناسب برای سیستم های هیدرولیک و پرسهای سبک و سنگین است.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی مناسب، تهیه می شود.

مزیت ها

 • پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
 • محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
 • خاصیت ضد سایش مطلوب
 • قابلیت فیلتر شدن عالی
 • جدا پذیری عالی روغن از آب
 • آزاد سازی بسیار خوب هوا از روغن ( Air Release )
 • (DIN 51524 PART 2 (HLP
 • DENISON HF-0
 • DENISON HF-2
 • ISO VG 100
 • ISO VG 150
 • ISO VG 22
 • ISO VG 220
 • ISO VG 32
 • ISO VG 320
 • ISO VG 46
 • ISO VG 68
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

 

گرانروی 

100°C   40°C

cSt

شاخص گرانروی

 

 نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسيته  

15°C

kg/m³

روش آزمون ASTM D445 ASTM D2270 ASTM D92 ASTM D97 ASTM D4052
بهران هیدرولیک22 H 22    4 100 186 30- 868
بهران هیدرولیک32 H 32  5.5 100 206 30- 875
بهران هیدرولیک37 H 37  6.5 100 210 30- 872
بهران هیدرولیک46 H 46  6.7 95 210 27- 880
بهران هیدرولیک68 H 68  8.5 95 220 24- 885
بهران هیدرولیک100 H 100   11 95 236 21- 887
بهران هیدرولیک150 H 150 14.5 95 240 18- 889
بهران هیدرولیک220 H 220   19 95 250 15- 895
بهران هیدرولیک320 H 320   24 95 260 9- 900