بهران آذرخش ویژه 10

 

بهران آذرخش ویژه 10، سیال هیدرولیک مرغوب با پایه معدنی است که برای روانکاری سیستم های هیدرولیک ماشین آلات راه سازی و ساختمانی مناسب است.

این محصول با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی مناسب تهیه می شود.

  • Allison C3
  • API CD/SE
  • SAE 10W
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

 

گرانروی

100°C

cSt

شاخص گرانروی

 

نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسيته

15°C

kg/m³

 

قلیاییت 

mg KOH/g

 

روش آزمون

ASTM
D445

ASTM
D2270

ASTM
D92

ASTM
D97

ASTM
D4052

ASTM
D2896

بهران آذرخش ویژه 10

6.7

110

210

30- 879 12