مطالب

۸ مرداد ۱۳۹۸ تاریخچه HSE در شرکت نفت بهران

از ابتدای فعالیت شرکت نفت بهران دو واحد بنام واحد بهداری و ایمنی و آتش نشانی مشغول به کار بوده است که مدیریت عامل تغییر ساختار سازم...