۲۸ مرداد ۱۳۹۶

درجه بندی گریس ها

درجه بندی گریس ها

 

درجه بندی گریس ها

 

ازنظر قوام و سفتی، گریس ها نیز مانند روغن ها با درجاتی مشخص می‌ شوند. این درجات به درجات NLGI یا نفوذپذیری معروف هستند و با اعدادی از سه صفر (000) تا (6) طبقه بندی می‌ شوند. سفت ترین گریس ها با درجه NLGI6 و روان ترین آنها با درجه NLGI000 براساس آزمایش نفوذپذیری گریس کار کرده، مشخص می‌ شوند.

درجه بندی گریس ها بر مبنای قوام آنها از جانب انستیتوی ملی گریس های روانکار (آمریکا) (National Lubricating Grease Institute) انجام می‌ شود.

درجه بندی NLGI برمبنای آزمون نفوذپذیری مطابق با استانداردهای:

(DIN 51818, ASTM D-217, ASTM D-2665)  آورده شده است.