دريافت لوح شركت برگزيده در نهمين مسابقه ملی بهره وری صنایع شیمیایی تابکم

دريافت لوح شركت برگزيده در نهمين مسابقه ملی بهره وری صنایع شیمیایی تابکم

 

 

دريافت لوح شركت برگزيده در نهمين مسابقه ملی بهره وری صنایع شیمیای تابکم