دریافت لوح تقدیر از نهمین مسابقه ملی و بهره وری کشور

دریافت لوح تقدیر از نهمین مسابقه ملی و بهره وری کشور