دریافت لوح از جشنواره قهرمانان صنعت ايران

دریافت لوح از جشنواره قهرمانان صنعت ايران