دریافت نشان واحد نمونه صنعتی استان تهران

دریافت نشان واحد نمونه صنعتی استان تهران

اهداء نشان به شرکت نفت بهران به عنوان واحد نمونه صنعتی استان تهران در سال 1395 در گرامی داشت روز صنعت و معدن.