کسب مجوز فعالیت در مدیریت فرآورده های نفتی مایع

کسب مجوز فعالیت در مدیریت فرآورده های نفتی مایع

کسب مجوز فعالیت در مدیریت فرآورده های نفتی مایع 

با توجه به عملکرد شرکت بازرگانی بهران، در مدیریت جایگاه های توزیع فرآورده های نفتی مایع (بنزین - نفتگاز)، این شرکت از جانب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، واجد صلاحیت فعالیت در قالب شرکت زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی (برند) تشخیص داده شد.