بهران مقاوم K

 

بهران مقاوم K، روغن چند منظوره ای است که برای روانکاری ماشین ابزار ( دستگاه های کشویی، دنده و هیدرولیک ) تولید می شود.

  • (DIN 51517 PART 3 (CLP
  • ISO VG 150
  • ISO VG 220
  • ISO VG 32
  • ISO VG 68
جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-

شيميايی

 

گرانروی 

100°C   40°C

cSt

نقطه اشتعال

نقطه ريزش

دانسيته

15°C

kg/m³

روش آزمون ASTM
D445
ASTM
D92
ASTM
D97
ASTM
D4052
بهران مقاوم 32 K 32        6 189 -6 873
بهران مقاوم 68 K  9        68 198 -6 884
بهران مقاوم 150 K 14.5     150 219 -6 890
بهران مقاوم 220 K 19      220 234 -6 894