بهران حرارت

 

بهران حرارت، این محصول برای مصرف در سیستم های بسته انتقال حرارت با دمای حداکثر 320 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه مرغوب تولید می شود.

مزیت ها

  • پایداری اکسیداسیون و حرارتی بالا 
  • ممانعت از تشکیل رسوب
  • فراریت کم
جدول مشخصات
مشخصات فيزيكی-شيميايی

گرانروی

100°C 40°C

 cst

شاخص گرانروی

 نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسيته 

15°C

kg/m³

روش آزمون ASTM D445 ASTM D2270 ASTM D92 ASTM D97 ASTM D4052
بهران حرارت 32       5.5 100 206 12- 869