بهران پاک

 

بهران پاک، روغن مناسب برای شستشوی سیستم های انتقال حرارت و انواع دستگاه های صنعتی است که استفاده از این محصول پس از نصب و قبل از راه اندازی اولیه یا شستشوی سیستم در هنگام تعویض روغن توصیه می شود.

جدول مشخصات

مشخصات فيزيكی-شيميايی

گرانروی
100°C 40°C

cSt

شاخص گرانروی

 نقطه اشتعال

 نقطه ريزش

دانسيته 

15°C

kg/m³

روش آزمون ASTM D445 ASTM D2270 ASTM D92 ASTM D97 ASTM D4052
بهران پاک 32    5.3 100 198 18- 875