روغن های صنعتی

لیست دسته بندی های زیر مجموعه روغن های صنعتی
روغن‌های گردشی و هيدروليک
روغن‌های گردشی و هيدروليک
روغن‌های توربين
روغن‌های توربين
روغن‌های دنده صنعتی
روغن‌های دنده صنعتی
روغن‌های كمپرسور
روغن‌های كمپرسور
روغن‌های عمليات حرارتی
روغن‌های عمليات حرارتی
روغن‌ ترانسفورماتور
روغن‌ ترانسفورماتور
بهران محافظ
بهران محافظ
روغن‌های عمليات فلزكاری
روغن‌های عمليات فلزكاری
روغن‌های نساجی
روغن‌های نساجی
مصارف عمومی
مصارف عمومی
لیست محصولات:
بهران ترانس P1
بهران ترانس P1
بهران ترانس P1

سطوح کیفیت
 • IEC 60296:2020, Type B
بهران پولاد
بهران پولاد
بهران پولاد

سطوح کیفیت
 • (DIN 51517 PART 3 (CLP
 • (DIN 51524 PART 2 (HLP
بهران توربین م
بهران توربین م
بهران توربین م

سطوح کیفیت
 • BS 489:1999
 • DIN 51515-1
 • DIN 51515-2
بهران هيدرولیک H
بهران هيدرولیک H
بهران هيدرولیک H

سطوح کیفیت
 • (DIN 51524 PART 2 (HLP
 • DENISON HF-0
 • DENISON HF-2
بهران هيدرولیک HP
بهران هيدرولیک HP
بهران هيدرولیک HP

سطوح کیفیت
 • (DIN 51524 PART 2 (HLP
 • DENISON HF-0
بهران هيدرولیک T
بهران هيدرولیک T
بهران هيدرولیک T

سطوح کیفیت
 • (DIN 51524 PART 3 (HVLP
 • DENISON HF-0
بهران هيدرولیک TX
بهران هيدرولیک TX
بهران هيدرولیک TX

سطوح کیفیت
 • (DIN 51524 PART 3 (HVLP
 • DENISON HF-0
بهران هیدرولیک ED
بهران هیدرولیک ED
بهران هیدرولیک ED

سطوح کیفیت
 • (DIN 51524 PART 1 (HL
بهران مقاوم K
 بهران مقاوم K
بهران مقاوم K

سطوح کیفیت
 • (DIN 51517 PART 3 (CLP
بهران مقاوم
 بهران مقاوم
بهران مقاوم

سطوح کیفیت
 • (DIN 51517 PART 3 (CLP
 • (DIN 51524 PART 2 (HLP
 • ANSI/AGMA 9005 E02
 • CINCINNATI MILACRON P47-P50-P53
 • US STEEL 224
بهران هيدرولیک HFC
بهران هيدرولیک HFC
بهران هيدرولیک HFC

سطوح کیفیت
 • 7TH LUX-REPORT