روغن های موتور ریلی

لیست محصولات:
بهران لوکوموتیو و بهران لوکوموتیو ویژه
بهران لوکوموتیو و بهران لوکوموتیو ویژه
بهران لوکوموتیو و بهران لوکوموتیو ویژه

سطوح کیفیت
  • API CD
بهران لوکوموتیو BM
بهران لوکوموتیو BM
بهران لوکوموتیو BM

سطوح کیفیت
  • API CF
  • G.E. Generation 4 Long Life
  • LMOA** generation 5