گریس

لیست دسته بندی های زیر مجموعه گریس
صابون کمپلکس کلسیم
صابون کمپلکس کلسیم
صابون کلسیم
صابون کلسیم
صابون سدیم
صابون سدیم
صابون لیتیم
صابون لیتیم
لیست محصولات:
بهران کهربا
 بهران کهربا
بهران کهربا

سطوح کیفیت
  • DIN 51502: K2C-20
  • DIN 51502: K3C-20
  • INSO 142-2