ضدیخ

لیست دسته بندی های زیر مجموعه ضدیخ
ضدیخ بنزینی
ضدیخ بنزینی
ضدیخ دیزلی
ضدیخ دیزلی
ضدیخ صنعتی
ضدیخ صنعتی
لیست محصولات:
بهران پلور LPO
بهران پلور LPO
بهران پلور LPO

سطوح کیفیت
 • ASTM D3306 
 • BS 6580
 • INSO 338
 • JASO M325 
 • JIS K2234
 • Toyota TSK 2601G-8 
بهران کولنت
بهران کولنت
بهران کولنت

سطوح کیفیت
 • INSO 338
بهران بهمن
 بهران بهمن
بهران بهمن

سطوح کیفیت
 • INSO 338
بهران مهر
 بهران مهر
بهران مهر

سطوح کیفیت
 • INSO 338
بهران دی
 بهران دی
بهران دی

سطوح کیفیت
 • INSO 338
بهران زاگرس
 بهران زاگرس
بهران زاگرس

سطوح کیفیت
 • INSO 338
بهران نیرو
 بهران نیرو
بهران نیرو

سطوح کیفیت
 • INSO 338