روغن‌های توربين

لیست محصولات:
بهران توربین م
بهران توربین م
بهران توربین م

سطوح کیفیت
 • BS 489:1999
 • DIN 51515-1
 • DIN 51515-2
بهران توربین
بهران توربین
بهران توربین

سطوح کیفیت
 • ALSTOM HTGT 90117
 • BS 489:1999
 • DIN 51515 PART 1
 • DIN 51515 PART 2
 • GEK-32568C
 • SIEMENS TLV 9013054
بهران توربین SP-1
 بهران توربین SP-1
بهران توربین SP-1

سطوح کیفیت
 • ALSTOM HTGT 90117
 • DIN 51515 PART 1
 • DIN 51515 PART 2
 • GEK-32568C
بهران توربين EP
 بهران توربين EP
بهران توربين EP

سطوح کیفیت
 • ALSTOM HTGT 90117
 • GEK-32568C
 • SIEMENS TLV 9013054