روغن‌های دنده صنعتی

لیست محصولات:
بهران بردبار
 بهران بردبار
بهران بردبار

سطوح کیفیت
 • (DIN 51517 PART 3 (CLP
 • ANSI/AGMA 9005 E02
 • DAVID BROWN S 1.53-101
 • ISIRI 2974
 • US STEEL 224
بهران بردبار F
بهران بردبار F
بهران بردبار F

سطوح کیفیت
 • (DIN 51517 PART 3 (CLP
 • ANSI/AGMA 9005 E02
 • FLENDER AG
 • US STEEL 224
بهران بردبار PS
 بهران بردبار PS
بهران بردبار PS

سطوح کیفیت
 • (DIN 51517 PART 3 (CLP
 • ANSI/AGMA 9005 E02
 • DAVID BROWN S 1.53-101
 • FLENDER AG
 • ISIRI 2974
 • US STEEL 224