سیالات هيدروليک و گردشی

لیست محصولات:
بهران هيدرولیک H
بهران هيدرولیک H
بهران هيدرولیک H

سطوح کیفیت
 • (DIN 51524 PART 2 (HLP
 • DENISON HF-0
 • DENISON HF-2
بهران هيدرولیک HP
بهران هيدرولیک HP
بهران هيدرولیک HP

سطوح کیفیت
 • (DIN 51524 PART 2 (HLP
 • DENISON HF-0
بهران هيدرولیک T
بهران هيدرولیک T
بهران هيدرولیک T

سطوح کیفیت
 • (DIN 51524 PART 3 (HVLP
 • DENISON HF-0
بهران هيدرولیک TX
بهران هيدرولیک TX
بهران هيدرولیک TX

سطوح کیفیت
 • (DIN 51524 PART 3 (HVLP
 • DENISON HF-0
بهران هیدرولیک ED
بهران هیدرولیک ED
بهران هیدرولیک ED

سطوح کیفیت
 • (DIN 51524 PART 1 (HL
بهران مقاوم K
 بهران مقاوم K
بهران مقاوم K

سطوح کیفیت
 • (DIN 51517 PART 3 (CLP
بهران مقاوم
 بهران مقاوم
بهران مقاوم

سطوح کیفیت
 • (DIN 51517 PART 3 (CLP
 • (DIN 51524 PART 2 (HLP
 • ANSI/AGMA 9005 E02
 • CINCINNATI MILACRON P47-P50-P53
 • US STEEL 224