• فرم درخواست عاملیت فروش

مشخصات متقاضی حقیقی :

نام و نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
تاریخ تولد
کد ملی
محل تولد
استان محل عاملیت
شهر محل عاملیت
آدرس محل سکونت
کد پستی (محل سکونت)
شماره تلفن (محل سکونت)
آدرس محل فروشگاه
کد پستی (محل فروشگاه)
شماره تلفن (محل فروشگاه)
آدرس انبار
کد پستی (انبار)
شماره تلفن (انبار)
شماره تلفن همراه
پست الکترونیکی

موقعیت محل کسب

متراژ فروشگاه :
متراژ انبار:
صنف واحدهای تجاری اطراف محل متقاضی

سوابق و تجارب

نوع فعالیت
نام محل فعالیت
از سال
تا سال
سایر موارد

در صورت اخذ عاملیت از شرکت هایی دیگر، نام آنها به انضمام سال اخذ عاملیت را ذکر کنید؟

نام شرکت سال اخذ تا سال حذف
+افزودن

امکانات

تعداد پرسنل
تعداد ماشین پخش
تعداد فروشگاه
تعداد انبار
سایر امکانات

نحوه خرید و فروش

محصول مورد تقاضا:
همکاری با مشتریان:
فعالیت در زمینه های دیگر:
تا چه میزان توانایی خرید از محصوالت شرکت نفت بهران را به صورت ماهیانه خواهید داشت ؟ (برحسب تومان)
سایر

کروکی محل فعالیت (روی محل مورد نظر خود کلیک کنید)

کد امنیتی