۲۸ مرداد ۱۳۹۶

روش نمونه گیری صحیح برای ارسال به آزمایشگاه

روش نمونه گیری صحیح برای ارسال به آزمایشگاه

روش نمونه گیری صحیح برای ارسال به آزمایشگاه

نمونه ای که جهت بررسی و آزمون ارسال می‌ شود باید گویای شرایط واقعی سیال یا گریس در ماشین یا دستگاه در حال کار باشد، بنابراین نمونه گیری باید در زمان ثبات دستگاه انجام بگیرد. نمونه گیری قبل و بعد از اضافه نمودن و سرریز کردن روانکار صحیح نیست. نمونه گیری سیال یا گریس از کلیه دستگاه ها و ماشین آلات باید از محلی قبل از فیلتر یا هر سیستمی‌ که باعث جداسازی مواد آلوده کننده می‌ شود، انجام پذیرد.

لوله یا مجرای عبور سیال باید قبل از نمونه گیری به کمک جریان سیال مورد آزمایش، به طور کامل شستشو داده شود.

از ظروف تمیز برچسب دار، شامل موارد زیر استفاده شود:

  • نوع نمونه
  • تاریخ نمونه برداری
  • ساعات کارکرد
  • نوع دستگاه
  • توضیحات خاص
  • مشخصات کارگاه و نام شخص نمونه گیر

نمونه گیری گریس باید از چند نقطه و از محل مناسب صورت پذیرد.

 در صورت مشخص بودن آزمون های درخواستی، مقدار نمونه برای انجام آزمایش های مورد نیاز، مطابق جدول صفحه بعد تهیه و ارسال شود و در غیر این صورت برای انجام آزمون های درخواستی، حداقل یک لیتر سیال و یا یک کیلوگرم گریس نیاز است.